Revízie - odborné prehliadky a odborné skúšky, analýza siete

Spoločnosť PaRELI s.r.o. vykonáva kontrolu a odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a na objektoch s nebezpečenstvom výbuchu vrátane bleskozvodov. Vykonávame kontrolu a revízie elektrických spotrebičov a elektrického náradia.

Túto činnosť vykonávame v zmysle §14 ods.1 písm. a) a §15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. na základe oprávnenia č. 212/1/2013-EZ-SO(OU,R,M)-E2-A a oprávnenia č. 150600164/05/2015/EZ/S-O E1-A,B.

Vykonávame meranie parametrov siete - analýzu siete, meranie dlhodobého zaťaženia siete.


Kontrola stavu bezpečnosti elektrického zariadenia

 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398 z roku 2013 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508 z roku 2009 ktorou sa dopĺňa §30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

v zmysle § 9

(1) Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje

c) odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,

d) revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24,

e) kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24,

(2) Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie

a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,

b) po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom mieste s výnimkou technického zariadenia prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,

c) pred opätovným uvedením do prevádzky

1. po odstavení dlhšom ako jeden rok,

2. po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,

3. po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena istenia,

4. ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,

d) počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených lehotách.

v zmysle § 13 Odborná prehliadka a odborná skúška

(1) Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek:

A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení

tabulka

Vysvetlivky:
1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
2) Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.
3) Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711: 2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.
5) Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.
6) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B

B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov

tabulka

Vysvetlivky:
1) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.
2) Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny.
3) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.
4) Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3.

Poznámky:
Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov.13) Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých bol protokol o určení prostredia vypracovaný do 31. januára 2009, upravuje slovenská technická norma.14)

v zmysle § 13a Revízia elektrického ručného náradia a revízia elektrického spotrebiča

Revíziou elektrického ručného náradia a revíziou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah revízie a lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy.

v zmysle § 13b Kontrola elektrického ručného náradia a kontrola elektrického spotrebiča

Kontrolou elektrického ručného náradia a kontrolou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah kontroly a lehoty kontroly elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy.

Delenie elektrického ručného náradia podľa pracovného využitia

 • Skupina A - s náradím sa pracuje len občas - do 100 hodín ročne
 • Skupina B - s náradím sa pracuje krátkodobo - od 100 do 250 hodín ročne
 • Skupina C - s náradím sa pracuječasto - viac ako 250 hodín ročne

Delenie elektrických spotrebičov podľa triedy ochrany

 • Trieda 0 – základná izolácia, bez svorky na pripojenie neživej časti k PE vodiču
 • Trieda I – základná izolácia, so svorkou na pripojenie neživej časti k PE vodiču
 • Trieda II – základná a prídavná izolácia (dvojitá) alebo zosilnená izolácia
 • Trieda III – spotrebiče napájané bezpečným malým napätím SELV

Typy elektrických spotrebičov

 • Neprenosný – spotrebič, ktorý nie je prenosný alebo je pripevnený
 • Pripevnený – spotrebič, ktorý je určený na používanie len ak je pripevnený
 • Prenosný – spotrebič, ktorým sa manipuluje pri práci alebo iný ako pripevnený spotrebič do 18kg
 • Spotrebič držaný v ruke – prenosný spotrebič, ktorý je pri používaní držaný v ruke, pričom prípadný motor je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča

Delenie elektrických spotrebičov podľa používania

 • Skupina A – Spotrebiče poskytované formou prenájmu
 • Skupina B – Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí
 • Skupina C – Spotrebiče používané pri priemyselnej alebo remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch
 • Skupina D – Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch
 • Skupina E – Spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

Revízia elektrických spotrebičov sa vykonáva

 • Vždy po oprave, rekonštrukcií alebo úprave el. spotrebiča
 • Vždy pri predpokladanej alebo zistenej závade
 • U použitých spotrebičoch, ktoré sa znovu uvádzajú na trh
 • Pravidelne v lehotách.

Lehoty pravidelných revízií náradia (STN 33 1600, tab.1)

tabulka

Lehoty pravidelných kontrol a revízií spotrebičov triedy ochrany I, II, a III (STN 33 1610, tab.1)

tabulka