Projekčná činnosť

Spoločnosť PaRELI s.r.o. vykonáva odbornú projekčnú činnosť so zameraním na:

 • umelé osvetlenie – výpočet a návrh umelého osvetlenia, vizualizácia
 • verejné osvetlenie – osvetlenie komunikácií, areálu, otvorených plôch
 • elektrické inštalácie – obytné, priemyselné a komerčné objekty
 • trafostanice
 • líniové stavby - NN, VN
 • štruktúrované kabeláže
 • optické siete
 • elektrické zabezpečovacie systémy EZS
 • priemyselné kamerové systémy CCTV
 • elektrické požiarne signalizácie EPS
 • hlasové signalizácie požiaru HSP

Pri tvorbe projektovej dokumentácie využívane nadobudnuté skúsenosti a vedomosti získané praxou, neustálym vzdelávaním a odbornými školeniami. Cieľom našej práce je sprostredkovať kompromis medzi požiadavkami investora a ekonomickými parametrami stavby s prihliadnutím na investičné a prevádzkové náklady.


Technická dokumentácia

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398 z roku 2013 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508 z roku 2009 ktorou sa dopĺňa §30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

v zmysle §5

(1) Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane požiadaviek na zaistenie bezpečnosti vyhradených technických zariadení určuje technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“) a sprievodná technická dokumentácia.

(2) Konštrukčnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398 z roku 2013 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508 z roku 2009 ktorou sa dopĺňa §30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

v zmysle § 6

Sprievodnú technickú dokumentáciu poskytovanú na používanie vyhradeného technického zariadenia zabezpečí dodávateľ vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

v zmysle §8

Zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a iné osoby podľa zákona, ktorí na plnenie svojich úloh používajú technické zariadenie (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečia bezpečnosť technického zariadenia, ak pri jeho prevádzke dodržiavajú bezpečnostnotechnické požiadavky a

a) vedú sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach.

V zmysle ods. 4 STN 33 1500/1990 slúži dokumentácia skutočného vyhotovenia ako podklad pre výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) elektrického zariadenia.